Cookie Notice
SearchGuru Danmark er specialister indenfor SEO, SEM, landingpages, Social, websites og generelt online analyser – læs mere om vore produkter her

Cookie Notice / Policy

DANISH

COOKIE -OG PERSONDATA SAMT PRIVATLIVSPOLITIK


Vi bruger cookies på searchguru.dk. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider og er nogle gange afgørende for, at en hjemmeside kan fungere efter hensigten. En cookie er en fil, der gemmes på din computer eller anden IT-enhed. Den gør det muligt at genkende fx din computer og samle information om hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Cookies fra SearchGuru Danmark udsætter ikke din IT-enhed for sikkerhedsrisici og kan ikke sprede nogen former for virus. Altså kan vi ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om din IT-enhed bruges af en eller flere personer.


SEARCHGURU DANMARK anvender bl.a. cookies til de såkaldte tredjeparts-cookies, der overfører statistik om de besøgendes brug af hjemmesiden til Google Analytics eller lignende tracking system. Denne statistik anvendes i en opsummeret form, og den tegner et mønster af hvilke sider, vores brugere besøger mest, samt hvor mange steder på hjemmesiden en bruger besøger. Disse informationer bruger vi til at forbedre og optimere vores hjemmeside for dig og andre samt målrettet markedsføring. Vi anvender dog ikke statistikken til at overvåge den enkeltes adfærd på vores hjemmeside, og vi videregiver heller ikke de opsamlede data.


Hvordan kan du afvise cookies?

Hvis du fremover ønsker at afvise cookies, kan du ændre indstillingerne i din browser. Hvordan dette indstilles afhænger af, hvilken browser du benytter. Vær dog opmærksom på, at en afvisning af cookies vil indebære, at du muligvis ikke kan bruge flere funktioner og services på de hjemmesider, du besøger, da disse vil forudsætte, at du accepterer cookies.


Persondatapolitik

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at SEARCHGURU DANMARK behandler dine personlige oplysninger i henhold til denne persondatapolitik. SEARCHGURU DANMARK respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, vi modtager. Hvis du ikke kan acceptere vores persondatapolitik, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.


Personlige oplysninger

Ved personlige oplysninger forstås alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, personens for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.


Hvilke personlige oplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du altid besøge denne hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. SEARCHGURU DANMARK har imidlertid brug for visse personlige oplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.


Der kan indsamles og behandles oplysninger om dig, når du:

. Tilmelder medlemskab eller nyhedsmail.

. Sender os en forespørgsel, klage eller giver os feedback.

. I øvrigt giver os personlige oplysninger via hjemmesiden, eller på anden måde.


Videregivelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger afgivet på hjemmesiden videregives kun til:

. Virksomhedens interne afdelinger.


For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan vores kunder anvender hjemmesiden.


Bortset fra i ovenstående tilfælde videregiver vi ikke data om den enkelte brugers anvendelse af hjemmesiden.


ENGLISH

Cookie Notice / Policy

We use cookies at searchguru.dk. Cookies are used by virtually all websites and are sometimes crucial for a website to function as intended. A cookie is a file that is stored on your computer or other IT device. It allows you to recognize, for example, your computer and gather information about which pages and features are visited with your browser. Cookies from SEARCHGURU DANMARK do not expose your IT device to security risks and cannot spread any viruses. Therefore, we cannot see who you are, what your name is, where you live, or if your IT device is used by one or more people.


SEARCHGURU DANMARK uses cookies for the so-called third-party cookies that transfer statistics about the visitor's use of the Google Analytics website or similar tracking system. This statistic is used in a summarized form, and it draws a pattern of which pages our users visit most, and how many sites on the website a user visits. We use this information to improve and optimize our website for you and others as well as targeted marketing. However, we do not use the statistics to monitor the individual's behavior on our website, nor do we pass the collected data.


How can you reject cookies?

If you want to decline cookies in the future, you can change the settings in your browser. How this is set depends on which browser you are using. However, please note that rejection of cookies will mean that you may not be able to use multiple features and services on the websites you visit as these will require you to accept cookies.


Privacy Policy

By using this website, you agree that the SEARCHGURU DANMARK processes your personal information in accordance with this Privacy Policy. SEARCHGURU DANMARK respects all privacy requests that are submitted online and we are aware of the need for protection and sound processing of all personal information we receive. If you cannot accept our privacy policy, please do not use this website.


Personal Information

Personal information means any information that may be used to identify a person, including but not limited to the person's first and last name, age, gender, personal address or other physical address, e-mail address or other contact information, whether they concern the person's private residence or workplace.


What personal information do we collect and process?

As a rule, you can always visit this website without telling us who you are, or otherwise providing personal information about yourself.


However, SEARCHGURU DANMARK requires certain personal information to trade with you and provides news and other services to you.


Information about you can be collected and processed when you:

. Sign up for membership or news mail.

. Sending us an inquiry, complaining or giving us feedback.

. Incidentally, we provide personal information via the website, or otherwise.


Disclosure of personal information

Personal information provided on the website is only disclosed to:

. The company's internal departments.

 

In order to further develop and improve the website, we provide statistics on how our customers use the website.

 

Except in the above cases, we do not disclose data about the individual user's use of the website.